ขนาดตัวอักษร |    
ตารางแสดงปริมาณการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้าภายในประเทศ และต้นทุนการขนส่งสินค้า จำแนกตามรูปแบบการขนส่งสินค้า มีรายการข้อมูลเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2557
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
facebook   twiter

การวิเคราะห์และการประมาณการข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า (หน่วย :ล้านตันต่อปี) การขนส่งสินค้าภายในประเทศ (หน่วย : ล้านตันต่อปี) และต้นทุนการขนส่งสินค้า (หน่วย : บาท/ตัน-กิโลเมตร) จำแนกตามรูปแบบการขนส่งสินค้า (ทางถนน ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทุกรูปแบบ) พ.ศ. 2557  โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจปริมาณการขนส่งสินค้าต้นทาง-ปลายทาง (Origin-Destination : OD) ของจำนวน 180 สินค้า ปี 2556 ของโครงการศึกษาและพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล เพื่อบูรณาการการพัฒนาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกส์ (TDL) ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 ข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และดัชนีผู้ผลิต (Producer Price Index) รายกลุ่มสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ (ตุลาคม 2558) แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับประเทศ (National Model : NAM) ปีฐาน พ.ศ 2556 

ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 8167ecc1-3af7-416f-9acf-daac144fbdfe
วันที่สร้างชุดข้อมูล 2 สิงหาคม 2562
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคม และโลจิสติกส์
ป้ายกำกับ (บาท_ตัน-กิโลเมตร) (ล้านตัน-กิโลเมตร) (ล้านตันต่อปี) การขนส่งสินค้าภายในประเทศ ต้นทุนการขนส่งสินค้า ปริมาณการขนส่งสินค้า สัดส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศ สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้า
ชื่อผู้ติดต่อ ศิริรัตน์ อมรพงษ์ชัย
อีเมลผู้ติดต่อ sirirut.amo@otp.go.th ; sirirut.a@hotmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 13 สิงหาคม 2562
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์และการประมาณการข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า (หน่วย :ล้านตันต่อปี) การขนส่งสินค้าภายในประเทศ (หน่วย : ล้านตันต่อปี) และต้นทุนการขนส่งสินค้า (หน่วย : บาท/ตัน-กิโลเมตร)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
การวิเคราะห์และการประมาณการข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า (หน่วย :ล้านตันต่อปี) การขนส่งสินค้าภายในประเทศ (หน่วย : ล้านตันต่อปี) และต้นทุนการขนส่งสินค้า (หน่วย : บาท/ตัน-กิโลเมตร)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
การวิเคราะห์และการประมาณการข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า (หน่วย :ล้านตันต่อปี) การขนส่งสินค้าภายในประเทศ (หน่วย : ล้านตันต่อปี) และต้นทุนการขนส่งสินค้า (หน่วย : บาท/ตัน-กิโลเมตร)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562