ขนาดตัวอักษร |    
พบ 1,334 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ระเบียน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2564  
jpeg csv
โรงงานรับบำบัด/กำจัดกากอุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสะสม (เปิดดำเนินการ) ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ข้อมูลถึงเดือนมกราคม 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 เมษายน 2562  
csv json
พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2562  
csv xlsx
กระทรวงมหาดไทย จำนวนประชากรรายจังหวัด กรมการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 กันยายน 2562  
csv xlsx
พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 200
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx csv
ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่บ่งชี้ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด (ในรูปแบบ Microsoft Excel) ซึ่งได้จัดทำจากข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 พฤศจิกายน 2562  
xlsx csv jpeg url
xxx
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2563  
csv
พื้นที่ป้าไม้ ทดสอบ 502
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx csv
พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 14
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx
พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 303
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx
พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 302
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx csv
พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 201
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx
xxx
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 13
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx csv
รายละเอียด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ข้อมูลกรมการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2562  
csv
พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2562  
xlsx csv
ผลคะแนนสอบ O-Net ปี 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มกราคม 2563  
xls csv xlsx
ข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สิน ปี 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
xlsx csv
สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ ........... หมายถึง จำนวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่มีอยู่ทั้งสิ้น ณ วันที่ ..............
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2562  
xls