Open Government Data of Thailand
1,333 ชุดข้อมูล
ขนาดตัวอักษร |    
Open Government Data of Thailand
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ “data.go.th” ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Visualization) และเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการชุดข้อมูลและเมทาดาตาของข้อมูลได้อีกด้วย
เอกสารเผยแพร่
about-open-data

8 มิถุนายน 2564 / เข้าชม 100 ครั้ง

คู่มือการใช้งาน Data.go.th API

21 พฤศจิกายน 2562 / เข้าชม 1,041 ครั้ง

Open Data Handbook

29 เมษายน 2562 / เข้าชม 101 ครั้ง

คำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata)

29 เมษายน 2562 / เข้าชม 234 ครั้ง

สถิติการใช้งานสะสมตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563
ภาพรวม
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ / จำนวนการใช้งาน
imgStaticEye
จำนวนข้อมูลจำแนกตามหมวดหมู่
จำนวนข้อมูลจำแนกตามองค์กร
กิจกรรมและข่าวสาร / News
ข่าวจากสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล