Open Government Data of Thailand
1,333 ชุดข้อมูล
ขนาดตัวอักษร |    
Open Government Data of Thailand
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ “data.go.th” ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Visualization) และเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการชุดข้อมูลและเมทาดาตาของข้อมูลได้อีกด้วย
เอกสารเผยแพร่
about-open-data

8 มิถุนายน 2564 / เข้าชม 9 ครั้ง

คู่มือการใช้งาน Data.go.th API

21 พฤศจิกายน 2562 / เข้าชม 262 ครั้ง

Open Data Handbook

29 เมษายน 2562 / เข้าชม 43 ครั้ง

คำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata)

29 เมษายน 2562 / เข้าชม 88 ครั้ง

High Value Dataset
พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 6
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย จำนวนประชากรรายจังหวัด กรมการปกครอง
สังคมและสวัสดิการ
พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 200
ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล (Test)
คมนาคม และโลจิสติกส์
ข้อมูลกรมการปกครอง
ข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สิน ปี 2559
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
ชุดข้อมูลพิกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
แผนที่
ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา สาขาอื่นๆ
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนตุลาคม 2559
สังคมและสวัสดิการ
สถิติการใช้งานสะสมตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563
ภาพรวม
จำนวนผู้เข้าชม
imgStaticEye
55,786
จำนวนข้อมูลจำแนกตามหมวดหมู่
จำนวนข้อมูลจำแนกตามองค์กร
กิจกรรมและข่าวสาร / News