ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

ชุดข้อมูล High Value Dataset

"High Value Datasets" หรือ ที่เรียกว่า ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในมุมผู้ให้ข้อมูลและมุมของผู้นำข้อมูลไปใช้ ประกอบด้วยชุดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ รายชื่อชุดข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูล URL ในการเข้าถึงข้อมูล
1 ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=8d13d593-aea4-40b9-ad78-884da8a49e35
2 ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปี พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=c843926d-405d-4dda-b13f-73b92dfc4a8b
3 ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=e65a25f0-4851-429b-806c-d778da7cddcc
4 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ กรมบัญชีกลาง https://data.go.th/Datasets.aspx?kw=รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
5 ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ.2559 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=f628f08d-b45e-4f56-906d-ca52131c31ed
6 บัญชียาหลักแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=64a59021-3316-4e88-a56d-b8669dc99071
7 บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=ef16a7ea-44b9-4bbc-92b2-ff2cb35a924d
8 ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข https://data.go.th/Datasets.aspx?kw=ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ
9 ข้อมูลสถิติคดีสืบเสาะและพินิจของสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ  ปีงบประมาณ 2546 - 2559(ระหว่าง ต.ค.58 - ก.พ.59) กรมคุมประพฤติ https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=e9cf426b-4a24-488e-bb5a-67b410b2b97a
10 ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกชนิดยาเสพติดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559 กรมคุมประพฤติ https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=54856cb2-e10d-4eb5-865c-af8032b84a5d
11 อัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2549 - 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=66ef03a6-91bf-4944-b7a2-c86aff6c1dba
12 รายงานที่ตั้งงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ https://data.go.th/Datasets.aspx?kw=รายงานที่ตั้งงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด
13 ข้อมูลทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=1f9c8151-2a1b-4fb3-ad29-c66d5b5f3cb1
14 ข้อมูลโรคระบาดสัตว์ในประเทศไทย กรมปศุสัตว์  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=b52f3c1a-01a0-4ea7-9df1-0a23da60d944
15 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กรมปศุสัตว์  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=2a1f6f83-4721-4f3d-894e-f886a6d6f157
16 รายงานทะเบียนวัด (แยกรายจังหวัด) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  https://data.go.th/Datasets.aspx?kw=รายงานทะเบียนวัด 
17 รายชื่อที่ทำการ/หน่วยงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ส่วนกลาง) https://data.go.th/Datasets.aspx?kw=รายชื่อที่ทำการ/หน่วยงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
18 ตำแหน่งงานว่าง จำแนกตามอุตสาหกรรม และวุฒิการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559  กรมการจัดหางาน  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=5179ef3e-b689-49a0-aed6-d268e857f012
19 การจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559 กรมการจัดหางาน  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=7c088780-1b30-4a19-afb9-2b3e0f34d4d2
20 ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=ade638e4-10b7-4b31-a2ab-42dd55e5fbfe
21 ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=b6ece5b2-f9f5-44c3-ba8c-fac257750dcd
22 ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้ง ปภ.จ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=61e23d56-23e1-4e23-ac8c-e25dbb7553b7
23 ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด พ.ศ.2538-2559 แบบปริมาณลูกโซ่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=6b6adbc0-a1ea-4303-aa4e-85a966549c85
24 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสที่ 2-2561 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=01312ccf-d927-4cd8-9b59-6ecd331fb910
25 รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ.2559 แบบปริมาณลูกโซ่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=449d04de-4f91-43df-bd27-c6198eea260e
26 ปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR ปีงบประมาณ 2561 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=662d4045-b65a-44cd-965e-29800bcd08cd
27 ปริมาณการเดินทาง ปี2560 กรมทางหลวง https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=15aeaf83-23a0-4022-91f3-1ba952c19a26
28 จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=2acfc0e1-7a59-4896-8347-6bdfae79cc81
29  จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี https://data.go.th/Datasets.aspx?kw=จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111
30 สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำแนกตามจังหวัด ประเภทความพิการ และเพศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=b5966a54-0b48-4128-b180-a22d2baed159
31 ข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินตั้งแต่ ม.ค-พ.ย ปี 2560  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี) https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=1d06375b-6bfd-4f02-bec1-5340b50ee202
32 ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=c6d42e1b-3219-47e1-b6b7-dfe914f27910
33 ตารางแสดงปริมาณการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้าภายในประเทศ และต้นทุนการขนส่งสินค้า จำแนกตามรูปแบบการขนส่งสินค้า มีรายการข้อมูลเป็นข้อมูล สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=87405437-0979-405f-ace5-5db6618c61a9
34 สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  https://data.go.th/Datasets.aspx?kw=สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
35 เส้นทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=d4d1becf-f514-4433-8028-b46c5949c3de
36 สถิติการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมการค้าต่างประเทศ   https://data.go.th/Datasets.aspx?kw=สถิติการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
37 สถิติการส่งออกสินค้ามาตรฐาน ปี 2561 กรมการค้าต่างประเทศ   https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=809b6445-821e-4a22-8917-c8dbb4087976
38 ข้อมูลสัตว์น้ำของไทย กรมประมง https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=cb5d392d-2824-4ac4-a171-2c4796ce81c2
39 ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  กรมประมง https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=9560dcc0-a1e5-4126-84e2-026d4b3a7113
  ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2551 - 2557 จำแนกตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=7d61f508-d2e1-4f0c-8408-dfde29f111f5
41 ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2551 - 2557 จำแนกตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=f33db12e-bfd5-4eec-aa8a-e5b3ff6e1cb1
42 ข้อมูลการอุบัติเหตุทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=71aa612f-adaf-4b0d-b81b-ccdfd97efeef
43 ชุดข้อมูลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ประเภททั่วไปของประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=898b0e00-87d8-405c-9372-43777e2c98be