ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : ภูมิอากาศ และภัยพิบัติ
พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 200
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2563  
xlsx csv
ผลคะแนนสอบ O-Net ปี 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มกราคม 2563  
xls csv xlsx
โจ้ ทดสอบ 2 แก้ไข
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2562  
csv
ข้อมูลนํ้าฝนรวมรายชั่วโมง(มิลลิเมตร) จากระบบ Telemetering กรมอุตุนิยมวิทยา  ประเภทไฟล์ข้อมูล CVS
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
ข้อมูลนํ้าฝนรวมรายชั่วโมง(มิลลิเมตร) จากระบบ Telemetering กรมอุตุนิยมวิทยา  ประเภทไฟล์ข้อมูล CSV
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
ข้อมูลผลการตรวจอากาศรายปี 2013
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
ข้อมูลนํ้าฝนรวมรายชั่วโมง(มิลลิเมตร) จากระบบ Telemetering กรมอุตุนิยมวิทยา  ประเภทไฟล์ข้อมูล CVS
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
ข้อมูลนํ้าฝนรวมรายชั่วโมง(มิลลิเมตร) จากระบบ Telemetering กรมอุตุนิยมวิทยา ประเภทไฟล์ข้อมูล CSV
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 เมษายน 2562  
csv docx