ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สังคมและสวัสดิการ
กระทรวงมหาดไทย จำนวนประชากรรายจังหวัด กรมการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 กันยายน 2562  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนตุลาคม 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
จำนวนคนต่างด้าวมาตรา 13 (ประเภทชนกลุ่มน้อย) ที่ยื่นคำขอและได้รับอนุญาตให้ทำงาน จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร  ปี  2558...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
จำนวนผู้รับงานด้วยตนเองและผู้ช่วยผู้รับงาน จำแนกตามจำนวนชั่วโมงทำงาน อุตสาหกรรม และภาค พ.ศ. 2550
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
ค่าใช้จ่ายเพื่อการสะสมทุนและเงินออมเฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวข้าราชการ จำแนกตามประเภทของการสะสมทุน และตำแหน่งประเภทของข้าราชการ รายภาค พ.ศ. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน รายภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามอุตสาหกรรม เพศ และภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
1.จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
จำนวน และร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ พ.ศ. 2552 - 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 โดยจำแนกตามประเภทเรื่องร้องทุกข์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ อุตสาหกรรม  ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
รายงานด้านสังคม ปี 2555-2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
จำนวนผู้รับงานด้วยตนเองที่ทำงานร่วมกับคนนอกครัวเรือนและผู้รับช่วงงาน จำแนกตามอุตสาหกรรม จำนวนลูกจ้าง และภาค พ.ศ. 2550
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
จำนวน และร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม พ.ศ. 2552 - 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
จำนวนผู้รับงานด้วยตนเองและผู้รับช่วงงาน จำแนกตามการกำหนดค่าตอบแทน เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2550
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
จำนวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ประเภทหนี้สิน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
จำนวนประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุ สถานภาพแรงงาน ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
จำนวน และร้อยละของผู้ว่างงาน จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน และอุตสาหกรรมที่เคยทำ พ.ศ. 2552 - 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
จำนวนลูกจ้าง จำแนกตามอาชีพ ระดับของรายได้ ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562  
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 โดยจำแนกตามประเภทเรื่องร้องทุกข์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2562